แชร์ข้อความนี้

นพ. จิตติพงษ์

แสนโภชน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. จิตติพงษ์

แสนโภชน์

ความชำนาญ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ประสาทศัลยศาสตร์ , 2559
  • เกียรติบัตรผ่านการอบรมการผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ปี , 2558