แชร์ข้อความนี้

นพ. จิตตพันธ์

จุรีกานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. จิตตพันธ์

จุรีกานนท์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา - ต้อหิน & จักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2553
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต้อหิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์