แชร์ข้อความนี้

พญ. จิตรา

ตันติวัฒนเสถียร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. จิตรา

ตันติวัฒนเสถียร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2546 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวขาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา , 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม , 2555