แชร์ข้อความนี้

แพทย์หญิง จิตรลดา

สมาจาร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

แพทย์หญิง จิตรลดา

สมาจาร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน

ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

โรคสมองเสื่อม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558