แชร์ข้อความนี้

พญ. จิตแข

เทพชาตรี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. จิตแข

เทพชาตรี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2548
  • Certificate Fellowship in Cosmetic and Dermatology, Greater Miami Skin and Laser Center. Mount Sanai Medical Center, Miami, USA. , 2548