แชร์ข้อความนี้

นพ. จิรายุ

เฮงรัศมี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. จิรายุ

เฮงรัศมี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

สวนบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552