แชร์ข้อความนี้

นพ. จิระวัฒน์

ถาวโร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. จิระวัฒน์

ถาวโร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ทางทะเล

ตรวจสุขภาพทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ประกาศณียบัตรแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล กรมแพทย์ทหารเรือ , 2559
  • ประกาศณียบัตรแพทย์ฝั่งเข็ม วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2553
  • ประกาศณียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตราชธานี , 2554