แชร์ข้อความนี้

นพ. จิรทีปต์

ขวัญแก้ว

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. จิรทีปต์

ขวัญแก้ว

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวขาญสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552
  • Diploma of Thai Sub-Board of Endocrinology and Metabolism, Faculty of Medicine Ramathbodi Hospital,