แชร์ข้อความนี้

พญ. จิระพร

อมรฟ้า

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. จิระพร

อมรฟ้า

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารเวชกรรม - โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์