แชร์ข้อความนี้

ทพ. เจษฎา

ลาภสุขกิจกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ทพ. เจษฎา

ลาภสุขกิจกุล

ความชำนาญ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2548
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิมอันดับสอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2548
  • ปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , 2555