แชร์ข้อความนี้

นพ. จรินทร์

ศักดิ์ธนะเศรษฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. จรินทร์

ศักดิ์ธนะเศรษฐ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กล้ามเนื้อตา (ตาเหล่, ตาเข)

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2555
  • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย , 2556