แชร์ข้อความนี้

นพ. ชลัท

ตู้จินดา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชลัท

ตู้จินดา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

วัยทองหญิง

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ผ่าตัดเนื้องอกสตรี

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Graduate Diploma in Clinical Science (OB-GYN), Mahidol University
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชศาสตร์