แชร์ข้อความนี้

นพ. จักรพงศ์

ทัศญาณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. จักรพงศ์

ทัศญาณ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2557
  • Fellowship in Sport Medicine เมื่อปี พ.ศ. 2557 - 2558