แชร์ข้อความนี้

นพ. จักรี

ธัญยนพพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. จักรี

ธัญยนพพร

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) ปี พ.ศ. 2553
  • ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ปี พ.ศ. 2549