แชร์ข้อความนี้

พญ. อินทุอร

สายสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. อินทุอร

สายสกุล

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีที่จบการศึกษา 2552