แชร์ข้อความนี้

พญ. หรรษดล

สกุลกรกิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. หรรษดล

สกุลกรกิจ

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545
  • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาทั่วไป รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2549
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาลำตัว รพ.รามาธิบดี ปี พ.ศ.2555