แชร์ข้อความนี้

พญ. หทัยรัตน์

ลาวัณย์รัตนากุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. หทัยรัตน์

ลาวัณย์รัตนากุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ประสาทจักษุวิทยา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา , 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา ประสาทจักษุวิทยา , 2561