แชร์ข้อความนี้

พญ. หทัยรัตน์

เย็นบุตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. หทัยรัตน์

เย็นบุตร

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ปี พ.ศ.2552
  • Certificate of Clinical Training Program in Breast Imaging, Siriraj Hospital, 2013.