แชร์ข้อความนี้

นพ. หฤษฎ์

ตู้จินดา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. หฤษฎ์

ตู้จินดา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2545
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ.2552