แชร์ข้อความนี้

พญ. เอกนภา

นำศิริกุล

ภาษา: จีน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. เอกนภา

นำศิริกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Bachelor of Medical Sciences with Honors, The University of Nottingham, UK. 2007.
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
  • Certificate for Acupuncture and Moxibustion for Doctors course, The Royal Thai Army Medicine with Ti