แชร์ข้อความนี้

นพ. ดุสิต

นิมมานรัชต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ดุสิต

นิมมานรัชต์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชบำบัตวิกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์