แชร์ข้อความนี้

พญ. เดือนธิดา

ทรงเดช

พญ. เดือนธิดา

ทรงเดช

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547
  • Doctor of Philosophy (Clinical Laboratory Science, Molecular Haematology) มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด , 2559
  • วุมิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2551