แชร์ข้อความนี้

พญ. ดวงรัตน์

วังเกล็ดแก้ว

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ดวงรัตน์

วังเกล็ดแก้ว

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2538
  • วุมิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2544
  • Certificate in Psychological medicine, The Children Hospital at West mead, Syndey, Australia. 2006