แชร์ข้อความนี้

ผศ.พญ. ดวงมณี

ธนัพประภัศร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.พญ. ดวงมณี

ธนัพประภัศร์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธ์ของเพศหญิง

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2543
  • วุฒิบ้ติผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ปี พ.ศ.2546