แชร์ข้อความนี้

พญ. ดวงเดือน

ชินรุ่งเรือง

พญ. ดวงเดือน

ชินรุ่งเรือง

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2540
  • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , 2546
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี , 2555