แชร์ข้อความนี้

ดร.นพ. ดลนิภัทร

เดชสุพงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ดร.นพ. ดลนิภัทร

เดชสุพงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

แพทย์และนักวิจัยเวชพันธุศาสตร์

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2544
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ปี พ.ศ.2552
  • Postdoctoral Fellow, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, U.S.A. 2012.