แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. ธเนศ

รังษีขจี

ผศ.นพ. ธเนศ

รังษีขจี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2527
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ปี พ.ศ. 2531
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ. 2546