แชร์ข้อความนี้

นพ. คมสันต์

เลิศคูพินิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. คมสันต์

เลิศคูพินิจ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2531
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2543