แชร์ข้อความนี้

พญ. ชุตินันท์

วัชรกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ชุตินันท์

วัชรกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

มะเร็งเต้านม

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  • Diagnotic Radiologist คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558
  • รังสีวินิจฉัยมะเร็งเต้านม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2559