แชร์ข้อความนี้

พญ. ชุติมา

สุภาวเวช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชุติมา

สุภาวเวช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ต้อหิน

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • Fellowship in Glaucoma, Rajavithi Hospital, 2008-2009.