แชร์ข้อความนี้

นพ. จุฑายุทธ

วงศกรไชยกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. จุฑายุทธ

วงศกรไชยกุล

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา