แชร์ข้อความนี้

พญ. ชุลีกร

ลาวงศ์เกิด

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชุลีกร

ลาวงศ์เกิด

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

การตรวจวินิจฉัยเต้านม

มะเร็งเต้านม

ศัลยกรรมเต้านม

ศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้ชเี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2554
  • วุฒิบัตรผู้ชเี่ยวชาญ อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2557