แชร์ข้อความนี้

นพ. โชติวุฒิ

ตันศิริสิทธิกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. โชติวุฒิ

ตันศิริสิทธิกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

รักษาอาการลมบ้าหมู

โรคสมองเสื่อม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2551
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาอายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา แพทยสภา , 2555