แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. โชติวัฒน์

ตันศิริสิทธิกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.นพ. โชติวัฒน์

ตันศิริสิทธิกุล

ความชำนาญ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2554
  • Advance Trauma Life Support Student Course. The American College of Surgeons and the Royal college of Surgeons of Thailand. , 2554