แชร์ข้อความนี้

นพ. โชติรัตน์

บุณยเกียรติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. โชติรัตน์

บุณยเกียรติ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2549