แชร์ข้อความนี้

พญ. ชมพู

เอี่ยมอารีรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. ชมพู

เอี่ยมอารีรัตน์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย