แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. ชลวิช

จันทร์ลลิต

รศ.นพ. ชลวิช

จันทร์ลลิต

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์การกีฬา และการผ่าตัดรักษาด้วยวิธีส่องกล้องในข้อเข่า, ไหล่ และเท้า

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปี พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปี พ.ศ.2546
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ.2547