แชร์ข้อความนี้

นพ. โชคชัย

เหล่าอารยะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. โชคชัย

เหล่าอารยะ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ปี พ.ศ.2550
  • หนังสืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา ปี พ.ศ.2553