แชร์ข้อความนี้

นพ. จิโรจน์

สุชาโต

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. จิโรจน์

สุชาโต

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป & สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2502
  • Diploma of The American Board of Radiology, USA., 1965.
  • The Education Council for Foreign Medical Graduates.