แชร์ข้อความนี้

พญ. จิระพรรณ

วินัยกุลพงค์

ภาษา: จีน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. จิระพรรณ

วินัยกุลพงค์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์การกีฬา

แพทย์ทางเลือกแผนจีน

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2531
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538
  • Certificate in Sports Medicine(FIMS).