แชร์ข้อความนี้

นพ. ชิงเยี่ยม

ปัญจปิยะกุล

นพ. ชิงเยี่ยม

ปัญจปิยะกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดนิ่วผ่านกล้อง

ผ่าตัดช่องท้อง

ผ่าตัดผ่านกล้อง

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ & อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2523
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2521
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.1986