แชร์ข้อความนี้

พญ. ชินาภา

กังวานพรศิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ชินาภา

กังวานพรศิริ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547
  • Pediatric Residency, Mahidol University, 2008.
  • Diploma of Clinical Science (Pediatrics), Mahidol University, 2008.