แชร์ข้อความนี้

พญ. เชษฐ์สุดา

วงศ์พานิช

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. เชษฐ์สุดา

วงศ์พานิช

ความชำนาญ
เวชปฏิบัติทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551