แชร์ข้อความนี้

นพ. ชยพัทธ์

ชยุพงค์

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ชยพัทธ์

ชยุพงค์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พันธุศาสตร์) เกียรตินิยม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วุมิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549