แชร์ข้อความนี้

นพ. ชวลิต

บุญญามงคลรัตน์

ภาษา: จีนแมนดาริน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ชวลิต

บุญญามงคลรัตน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย