แชร์ข้อความนี้

รศ. นพ. จตุพร

โชติกวณิชย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

รศ. นพ. จตุพร

โชติกวณิชย์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์ & สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปีที่ พ.ศ. 2540
  • Fellow in Pediatric Orthopedics Surgery, Shriners Hospitals for Children. Los Angeles USA. 2000.