แชร์ข้อความนี้

พญ. ชัชฎาภรณ์

ชุณหรัศมิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชัชฎาภรณ์

ชุณหรัศมิ์

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ตจวิทยา , 2554