แชร์ข้อความนี้

ศ.เกียรติคุณ นพ. เจริญ

โชติกวณิชย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.เกียรติคุณ นพ. เจริญ

โชติกวณิชย์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2504
  • Diploma of American Board of Orthopaedic Surgery, 1972.
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ปีที่จบการศึกษา 2516