แชร์ข้อความนี้

นพ. ชาลี

เลาหพันธ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชาลี

เลาหพันธ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ระบบลำไส้

ภาวะตับแข็ง

โรคตับ

ไวรัสตับอักเสบ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2557