แชร์ข้อความนี้

นพ. จเร

ผลประเสริฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. จเร

ผลประเสริฐ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดสมอง

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ , 2506
  • Diploma of the American Board of Neurological Surgery. , 2514